Tűzgyújtási szabályok

2017. 02. 28.

Általános Tűzgyújtási Szabályok

• Külterületen általában tilos égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik (pl. erdőterületen erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetésre külön szabályok vonatkoznak);
• Külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal;
• Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi;
• A kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés megengedett a tűz állandó felügyelete mellett;
• Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi;
• A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit erdészeti jogszabályok és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSz) tartalmazza;
• Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után!

Tűzgyújtás külterületi, mezőgazdasági célokat szolgáló ingatlanon!

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos!

Külterületi ingatlanon az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz. A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.

 

Tűzgyújtás belterületi lakóingatlanon

 Avar és kerti hulladék égetése:

 A kerti hulladék égetése a hatályos jogi szabályozás alapján általánosan tiltott. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, ha abban szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit. A helyi rendeletben előírt szabályok nem lehetnek ellentétesek a magasabb rendű jogszabályokban előírt rendelkezésekkel.

 Az égetés megkezdése előtt a helyi önkormányzat hivatalában vagy honlapján érdemes utánanézni annak, hogy a településen mely időszakokban és milyen feltételekkel végezhető kerti égetés. Amennyiben nincs az önkormányzatnak szabadtéri égetésre vonatkozó szabályozása, abban az esetben nem szabad avart és kerti hulladékot égetni.

 Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcsozás

  • A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata nem tiltott a tűzgyújtási tilalom idején sem. Az ilyen – nyílt lángú – berendezések, eszközök használata, tűz gyújtása az ingatlanon belül az általános égetési szabályok betartását követeli meg.
  • Tüzet gyújtani csak megfelelő időjárási körülmények fennállása esetén, megfelelő műszaki állapotban lévő tűzrakó helyen szabad.
  • nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut;
  • gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz készenlétben tartására, pl. víz, homok;
  • a tevékenység befejezését követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy elaludt.

A helyi önkormányzati rendelet szabályozása szerint:

  • Lovas közigazgatási területén kerti hulladékot (falombot, gallyat, hulladékot, egyéb éghető anyagot) égetni július 1- augusztus 20-ig TILOS!. Kivéve a növényvédelmi szempontból fertőzött és kötelezően elégetendő növényi hulladékot. Az év többi napján hétköznapokon 8-16 óra közötti lehet égetni.
  • A szabadban való égetést csak felügyelet mellett, a tűzrendészeti szabályok betartásával (az éghető gyúlékony anyagokból, épületektől legalább 10fm távolságra) szabad végezni.
  • Gumi, műanyag és egyéb bűzös gázt keletkeztető és a levegőt szennyező anyag sem a szabadban, sem zárt helyen nem égethető el, azokat más módon kell megsemmisíteni, vagy a szeméttelepre szállítani.